สำนักคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์โฉมใหม่ เพื่อรองรับตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการประชุมและวิธีดำเนินการของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2559 เป็นต้นไป

สำหรับ ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์เดิมก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 หากท่านต้องการเข้าถึงการประชุมระหว่างเดือนตุลาคม 2548 ถึงเดือนมิถุนายน 2559 เพื่อปรับปรุงและสืบค้นข้อมูล โดยสามารถคลิกที่เมนูด้านขวามือ "ข้อมูลการประชุมย้อนหลัง ต.ค.2548 - มิ.ย. 2559"

หากมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล โทร 1-7977


  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  คณะกรรมการบริหารเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  คณะกรรมการสนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์
  คณะกรรมการอำนวยการสวัสดิการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์
  คณะกรรมการอำนวยการร้านจำหน่ายสินค้า มศว SWU Shop

  สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  คณะกรรมการบริหารคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
  คณะกรรมการบริหารงานวิจัย
  คณะอนุกรรมการบริหารเงินรายได้ คณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ วิทยาลัย (เงินวิจัย)
  คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
  คณะกรรมการดำเนินงานด้านวิชาการ
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  คณะกรรมการบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ มศว
  คณะทำงาน(ร่าง)ข้อกำหนดรายละเอียด ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย
  คณะกรรมการอำนวยการการจัดหาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
  คณะกรรมการบริหารกลยุทธ์การพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ผู้เข้าร่วมประชุม)
  คณะทำงานวางแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  คณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  คณะอนุกรรมการจัดทำโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีที
  คณะกรรมการจัดการระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
  คณะกรรมการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
  คณะกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  คณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
  คณะทำงานจัดทำแผนแม่บทมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
  คณะอนุกรรมการจัดการทรัพย์สินและหาประโยชน์

Buasri ID
Password

โปรดทราบ
  1. ระบบนี้สำหรับผู้บริหารและบุคลากร มศว เท่านั้น
  2. Password ถือว่าเป็นกุญแจสู่ข้อมูลในระบบ โปรดอย่าส่งให้ผู้อื่นใช้
  3. หลังจาก Login แล้ว หากเปิดทิ้งไว้นาน 20 นาที ท่านจะต้อง Login ใหม่
  4. ท่านควรจะ Logout ทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว
  5. หากมีคำถามเกี่ยวกับการ Login กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ

May  2022
Su M Tu W Th F Sa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
             
 Today

 
26 พ.ค. 65  09:00 น.
  คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
14 มิ.ย. 65  09:00 น.
  สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ