คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  คณะกรรมการสนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์
  คณะกรรมการอำนวยการสวัสดิการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์
  คณะกรรมการอำนวยการร้านจำหน่ายสินค้า มศว SWU Shop

  สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  คณะกรรมการบริหารคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
  คณะกรรมการบริหารงานวิจัย
  คณะอนุกรรมการบริหารเงินรายได้ คณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ วิทยาลัย (เงินวิจัย)
  คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
  คณะกรรมการดำเนินงานด้านวิชาการ
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  คณะกรรมการบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ มศว
  คณะทำงาน(ร่าง)ข้อกำหนดรายละเอียด ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย
  คณะกรรมการอำนวยการการจัดหาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
  คณะกรรมการบริหารกลยุทธ์การพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ผู้เข้าร่วมประชุม)
  คณะทำงานวางแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  คณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  คณะอนุกรรมการจัดทำโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีที
  คณะกรรมการจัดการระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
  คณะกรรมการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
  คณะกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  คณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
  คณะทำงานจัดทำแผนแม่บทมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
  คณะอนุกรรมการจัดการทรัพย์สินและหาประโยชน์
  คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างองค์กร
  คณะกรรมการนโนบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Buasri ID
Password

โปรดทราบ
  1. ระบบนี้สำหรับผู้บริหารและบุคลากร มศว เท่านั้น
  2. Password ถือว่าเป็นกุญแจสู่ข้อมูลในระบบ โปรดอย่าส่งให้ผู้อื่นใช้
  3. หลังจาก Login แล้ว หากเปิดทิ้งไว้นาน 20 นาที ท่านจะต้อง Login ใหม่
  4. ท่านควรจะ Logout ทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว
  5. หากมีคำถามเกี่ยวกับการ Login กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ
แนะนำการใช้งาน
การติดตั้ง IETab เพื่อใช้งานกับ Microsoft Edge
การใช้โหมด Internet Explorer ใน Microsoft Edge

October  2023
Su M Tu W Th F Sa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
             
 Today

 
5 ต.ค. 66  09:30 น.
  คณะอนุกรรมการจัดการทรัพย์สินและหาประโยชน์
18 ต.ค. 66  09:00 น.
  คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
22 มิ.ย. 66  09:00 น.
  คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
20 ก.ค. 66  09:00 น.
  คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
24 ส.ค. 66  09:00 น.
  คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน